Obrázky pro radost duše a pro potěchu srdce!
(Pictures for the joy of the soul and for the consolation of heart!)
  BARVY ŽIVOTA - P R E Z E N T A C E O B R A Z Ů
pod kterými je podepsáný Milán Adámek
VÍTEJTE
revize:  15. 05. 2014
Tajemné kouzlo 1331, Milán Adámek
Tajemné kouzlo 1331, Milán Adámek

"V údolí řeky Chrudimky, v místě, kde z Českomoravské Vysočiny vyrůstají Železné hory, se kraj nejvíce podobá pohádce. Kadeřavé lesy vybíhají daleko do zelených luk, potůčky ještě kříšťálové vesele bublají mezi kamením. U silniček drží stráž jabloně větrem ohnuté a žárlivě střeží svá kyselá jablíčka. Všechno je tady těžší než jinde a také krásnější. Velcí i malí znají svěží vzduch časných rán, protože tady je všude blízko a odevšad daleko a často nezbývá, než spoléhat na vlastní nohy. Dvakrát víc než jinde zde platí pravda o chlebu, dobývaném v potu tváře. Půda jen stěží přikrývá kosti země, stačí trošku hloub zaorat a pod pluhem to zajiskří žulou... Po staletí se tu z otce na syna dědilo umění devatera řemesel. Každý tu umí přitesat trám, vyspravit střechu..." Ing. Blanka Dvorníková

("In the Valley of Chrudimky, where the Czech-Moravian Highlands grow out from the Iron Mountain, the region most closely resembles a fairytale. Crinkly-leaved trees extend far into the green meadows, crystal streams happily bubbling between stones. On the roads apple trees, bent by the wind, jealously guard their sour apples. Everything is harder here than elsewhere, more beautiful. Young and old know the fresh air of early mornings, because here is nowhere close to anything and far from everywhere and so they often have no choice but to rely on their own feet. The truth about bread applies here twice as much as anywhere else, gained through the sweat of hard work. The soils barely covers the earth, and the granite sparkles whenever the plough is just a little bit deeper into the ground...here is where for centuries, sons have inherited the art of the nine crafts from their fathers. Everyone knows how to carve beams, repairs roofs ... ")
      Překlad:  Z. Pavlíčková 
<< Zpět

| Ateliér Kamna: e-mail: kamna@outlook.cz | © Nálim 2012 | Starší web otevřete zde: www.adamek.czechian.net |Níže je reklama webhostingu: